21-DAGEN REGELING

Indien schapen of geiten worden aangevoerd vanaf een ander bedrijf mogen deze dieren gedurende 21 dagen na de aanvoer niet van het bedrijf worden afgevoerd. Deze individuele 21-dagen regeling geldt alleen voor de dieren die zijn aangevoerd. De overige dieren mogen in die periode wel afgevoerd worden.

Indien een houder zijn schapen of geiten voor export wil afvoeren via een verzamelplaats, mag op het bedrijf gedurende de 21 dagen voor afvoer geen tussentijdse aanvoer van schapen of geiten hebben plaats gevonden. Bij export van schapen en geiten geldt als derde eis dat op het herkomstbedrijf gedurende 30 dagen geen evenhoevingen uit het buitenland mogen zijn aangevoerd.

Voor keuringen en tentoonstellingen wordt een uitzondering gemaakt. Dieren die naar een keuring of tentoonstelling zijn geweest mogen daarna, zonder de wachttijd van 21-dagen, weer naar een andere keuring of tentoonstelling.

Afvoer en vervoersdocument

Bij ieder vervoer naar een ander UBN moet u een papieren vervoersdocument opstellen. Dit document moet tijdens het transport van de dieren aanwezig zijn. Binnen 7 dagen moet u dan wel de afvoer in de I&R centrale databank registreren.

In de volgende gevallen is geen papieren vervoersdocument nodig:

  • U vervoert de dieren binnen het eigen bedrijf over de openbare weg of met een eigen vervoermiddel.
  • U registreert in de I&R centrale databank een volledige afvoermelding en doet dit voorafgaand aan het transport.
  • De transporteur leest de gegevens van de af te voeren dieren in en slaat deze op in de reader (uitleesapparaat voor elektronische merken).

Uitscharen en inscharen

Uitscharen is het tijdelijk laten lopen van uw dieren op het land van een ander. Inscharen is het tijdelijk laten lopen van dieren van een ander op uw land.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Op het perceel waar de dieren naar toe gaan, lopen geen andere dieren en u neemt het perceel tijdelijk in gebruik via een mondelinge of schriftelijke gebruiksovereenkomst. Dit perceel wordt tijdelijk tot uw UBN gerekend en u hoeft geen registratie in de I&R centrale databank te doen.
  2. Het perceel kan niet tijdelijk tot uw UBN worden gerekend, omdat er andere dieren lopen. U schaart dan de dieren uit en doet een afvoermelding aan de I&R centrale databank. De inschaarder (tijdelijke houder) doet een aanvoermelding. Bij terugkomst van de dieren doet de inschaarder een afvoermelding en u een aanvoermelding aan de I&R centrale databank. De inschaarder moet in dit geval altijd een UBN voor de diersoort schapen en geiten hebben.